Publikace

Monografie

Instrumentalny realismus

Inštrumentálny realizmus

Pavel Mervart, Praha 2015.
224 s.

Zrod vedy

Zrod vedy ako lingvistická udalosť
Galileo, Descartes a Newton ako tvorcovia jazyka fyziky.

Filosofia, Praha 2013.
304 s.

Jazyk_a_zmena_cover

Jazyk a zmena
Ako sme menili jazyk matematiky a ako jazyk matematiky zmenil nás.

Parva Philosophica svazek 19. Filosofia, Praha 2012.
59 s.

Language_in_change_cover

Language in Change

Fernando Gil International Prize 2010. Fundacao Calouste Gulbenkian, Lisbon 2012.
47s.

Pattern_of_change_cover

Patterns of Change
Linguistic Innovations in the Development of Classical Mathematics.

Birkhäuser Verlag AG, Basel 2008.
261 s.

Appraising_Lakatos_cover

Appraising Lakatos
Mathematics, Methodology and the Man

Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2002.
(Spolueditoři: George Kampis a Michael Stöltzner).

1999 Gramatika zmeny. Chronos, Bratislava. (Druhé, nezmenené vydanie predošlej knihy.)

O_revoluciach_cover

O revolúciách vo vede a ruptúrach v jazyku vedy

Univerzita Komenského Bratislava 1998.
208 s.


Stati v časopisech a knihách
1991 Prečo nám nerozumejú? Fyzikálne obzory 19, s. 58-70.

1992a On Understanding as Standing Under. Acta Didactica Universitatis Comeniae Issue 1, s. 29-34.

1992b On Steady States of the Disc Dynamo. Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics 65, s. 231-244. (Spoluautori D. D. Sokoloff a A. M. Shukurov.)

1993a How do theories represent reality? Mesotes, 1993/2, s. 263-272.

1993b Boundary layer in nonlinear dynamo. In: F. Krause et al. (eds.), The Cosmic Dynamo. IAU publications, s. 355-356. (Prvý autor K. M. Kuzanyan.)

1993c K pojmu epistemického rámca vedeckej teórie. Filozofia, 1993/7 s. 409-416.

1994 Dejiny mocninných radov. Matematické obzory 41, s. 1-26.

1995a On the significance of Piaget’s concept of the epistemological framework for mathematics education. Acta Didactica Universitatis Comeniae, Issue 4, s. 55-65.

1995b Boundary layers in nonlinear dynamo. Astronomical and Astrophysical Transactions 8, s. 11-21. (Prvý autor K. M. Kuzanyan.)

1995c Náčrt klasifikácie vedeckých revolúcií. Filozofia, 1995/11, s. 593-603.

1995d O pôvode ideálnych objektov vo vede. Filozofia, 1995/1, s. 18-29.

1995e O povahe sveta matematiky. Filozofia, 1995/3, s. 131-144.

1996a Poincaré and the Epistemological Interpretation of the Erlangen Program. Philosophia Scientiae 1, 107-118.

1996b Was bedeutet es, ein geometrisches Bild zu verstehen? In: D. Reichert (ed.), Räumliches Denken, vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich, s. 95-123.

1996c Náčrt analytickej teórie subjektu. Filosofický časopis, 1996/4, s. 617-640.

1997a Why don’t they understand us? Science and Education 6, s. 263-272.

1997b Kuhnova Štruktúra vedeckých revolúcií – a ako ďalej? Kritika a kontext, 1997/4, s. 32-37.

1997c Topológia versus teória množín. Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 50/1997, s. 1-15.

1997d Dejiny náboženstva a matematika. Hieron, II./1997, s. 115-128.

1998a History of Geometry and the Development of the Form of its Language. Synthese 116, s. 141-186.

1998b Epistemologické aspekty dejín maliarstva. Filozofia, 1998/10, s. 658-681.

1998c Interdisciplinarita a jazyk vedy. Romboid, 1998/8, s. 48-55.

1999a On classification of scientific revolutions. Journal for General Philosophy of Science 30, s. 201-232.

1999b Epistemological Foundations of Geometry in the 19th Century, Philosophia Scientiae 3, s. 183-202.

1999c Tarski and Wittgenstein on Semantics of Geometrical Figures. In: J. Wolenski a E. Köhler (eds.), Alfred Tarski and the Vienna Circle, Vienna Circle Institute Yearbook 6 (1998), Kluwer, s. 179-191.

1999d Kuhn’s Structure of Scientific Revolutions – and how to continue? Human Affairs 9, s. 3-16.

1999e Mathematics and the History of Religion. Human Affairs 9, s. 110-125.

1999f Prolegomena k formálnej epistemológii. Organon F 6, s. 223-239.

1999g Epistemologické aspekty klasickej mechaniky. In: V. Havlík (ed.), Mezi jazykem a vedomím. Filosofia, Praha, s. 105-129.

2000a Changes of Language in the Development of Mathematics. Philosophia mathematica 8, s. 47-83.

2000b Galileovská fyzika vo svetle Husserlovej fenomenológie. Filosofický časopis, 2000/3 s. 373-399.

2000c Epistemologické aspekty moderného maliarstva. Filozofia, 2000/8, s. 601-619.

2000d Epistemologické aspekty dejín klasickej algebry. Filozofia, 2000/10, s. 788-808.

2000e Fregeovský pohľad na dejiny matematiky. Logica et methodologica 6, s. 101-116.

2001a Epistemologické aspekty dejín modernej algebry. Filozofia 2001/5, s. 309-331.

2001b Epistemologické aspekty dejín klasickej mechaniky. Filozofia 2001/10, s. 679-702.

2001c Descartovská fyzika vo svetle Husserlovej fenomenológie. Filosofický časopis 2001/2, s. 213-240.

2002a Lakatos’ Methodology Between Logic and Dialectic. In: G. Kampis, L. Kvasz a M. Stöltzner (eds.), Appraising Lakatos. Mathematics, Methodology and the Man, Kluwer, s. 211-241.

2002b Matematika a teológia. Obzory matematiky, fyziky a informatiky 4/2002, s. 32-39.

2002c Galilean physics in light of Husserlian phenomenology. Philosophia Naturalis 39, s. 209-233.

2002d O hraniciach idealizácie vo vede. In: J. Rybár (ed.), Filozofia a kognitívne vedy. IRIS Bratislava, s. 151-164.

2003a The Mathematisation of Nature and Cartesian Physics. Philosophia Naturalis 40, s. 157-182.

2003b Niekoľko poznámok ku vzťahu prírodných a spoločenských vied. Organon F 10, s. 157-172.

2004a The Invisible Link Between Mathematics and Theology. In: Perspectives on Science and Christian Faith 56, s. 111-116.

2004b How can a falsified theory remain corroborated? In: F. Stadler (ed.), Induction and Deduction in the Sciences. Kluwer, s. 263-271.

2004c Geometrické aspekty zobrazovania priestoru v maliarstve. Slovenský časopis pre geometriu a grafiku G 1, s. 49-58.

2004d Epistemologické otázky fyziky: od antinómií čistého rozumu k expresívnym medziam jazyka. Organon F 11, s. 362-381.

2004e Priestor v maliarstve a geometrii. Slovenská hudba 2004/1 a 2, s. 205-213.

2004f K niektorým aspektom vzniku analytickej filozofie. Organon F 11, s. 32-41.

2004g Newtonovská fyzika vo svetle Husserlovej fenomenológie. Filosofický časopis 2004/3, s. 411-440.

2005a Similarities and differences between the development of geometry and of algebra. In: C. Cellucci a D. Gillies (eds.), Mathematical Reasoning and Heuristics. King’s College Publications London, s. 25-47.

2005b The Mathematization of Nature and Newtonian Physics. Philosophia Naturalis 42, s. 183-211.

2005c Epistemologické otázky modernej fyziky. Organon F 12, s. 40-61.

2005d Hintikka a Friedman o Kantovej filozofii geometrie. In: P. Sousedík (ed.), Jazyk  logika  věda. Filosofia, Praha, s. 233-251.

2006a History of Algebra and the Development of the Form of its Language. Philosophia Mathematica 14, 287-317.

2006b Transcendencia vo vede a v náboženstve. Studia Theologica 8, číslo 2, s. 1-19.

2006c Heideggerov výklad vzniku matematickej prírodovedy v zrkadle Husserlovej koncepcie matematizácie v Krisis. Filosofický časopis, 2006/2, s. 183-204.

2007a Kantova filozofia exaktných disciplín a Fregeho argument z veľkých čísel. In: V. Havlík (ed.), Meze formalizace, analytičnosti a prostoročasu. Filosofia, Praha, s. 129-149.

2007b Ako matematika čelí svojim paradoxom. In: R. A. Slavkovský, J. Vydrová a A. Vydra (eds.), Paradoxy a hranice racionality. Schola Philosophica, Pusté Úľany, s. 51-71.

2007c O vzťahu prírodných a spoločenských vied. In: V. Kvasnička (ed.), Myseľ, inteligencia a život. STU Bratislava, s. 95-109.

2007d Newton (anti)kartezianizmusa. Kellék 32, s. 83-93.

2007e Az ókori világ fölnyitása és a modern tudomány születése. Debreceni szemle 2007/3, s. 354-364.

2008a Forms of Transcendence in Science and in Religion. Theology and Science 6, s. 89-106.

2008b Sprache und Zeichen in der Geschichte der Algebra – ein Beitrag zur Theorie der Vergegenständlichung. Journal für Mathematik-Didaktik 29, s. 108-123.

2008c Newton a karteziánska fyzika. Filozofia 2008/2, s. 93-108.

2009a A problem for Popper’s fallibilism. In: Z. Parusniková a R. S. Cohen (eds.), Rethinking Popper; Boston Studies in The Philosophy of Science 272, s. 71-80. (Spoluautor E. Zeleňák.)

2009b On the Role of Transcendence in Science and in Religion. In: Global Perspectives on Science and Spirituality, ed. Pranab Das, Templeton Press, s. 193-205.

2009c Matematika a skúsenosť. Organon F 16, s. 146-182.

2010a Vedecká racionalita a súčasné prístupy k transcendencii. In: Slavkovský, R. A., Vydrová J. a Vydra A. (eds.), Boh a racionalita. Schola Philosophica, Pusté Úľany, s. 213-232.

2010b Náčrt teórie potencialít jazyka matematiky. In: V. Kvasnička et all. (eds.), Umelá inteligencia a kognitívna veda II. Slovenská technická univerzita v Bratislave, s. 263-290.

2010c Penelope Maddyová medzi realizmom a naturalizmom. Filozofia 2010/6, s. 522-537.

2010d Wittgensteinova filozofia a jazyk matematiky. In: L. Dostálová a R. Schuster (eds.), Studie k filosofii Ludwiga Wittgensteina; Filosofický časopis, mimořádné číslo 2010/8, s. 85-112.

2011a Kant’s Philosophy of Geometry–On the Road to a Final Assessment. Philosophia Mathematica 19, 139-166.

2011b Mathematisches Bewusstsein. In: M. Helmerich et al. (eds.), Mathematik Verstehen. Vieweg + Teubner, Wiesbaden, s. 71-85. (Spoluautor Reiner Kaenders)

2011c Classical Mechanics between History and Philosophy. In: A. Máté, M. Rédei a F. Stadler (eds.), The Vienna Circle in Hungary. Springer Wien New York, Wien, s. 129-154.

2011d Matematika a skutočnosť. Organon F 18, s. 302-330.

2012a What Can the Social Sciences Learn from the Process of Mathematization in the Natural Sciences. In: Dieks, D. et al. (eds), Probabilities, Laws, and Structures. Springer, Dordrecht, s. 379-389.

2012b Kuhnova Štruktúra vedeckých revolúcií medzi históriou a epistemológiou. Teorie vědy 2012/2, s. 167-187.

2012c O idealizácii v exaktných vedách. Filosofický časopis 2012/4, s. 483-503.

2012d Galileo, Descartes, and Newton – Founders of the Language of Physics. Acta Physica Slovaca 62, 519-614.

2012e Stupne nekonzistentnosti. Organon F 19, Supplementary issue 1, s. 95-115.

2013a Heidegger’s Interpretation of Mathematical Science in the Light of Husserl’s Concept of Mathematization in the Krisis. Philosophia Naturalis 50, s. 337-363.

2013b On boundaries of the language of physics. In: E. Barbin a R. Pisano (eds.), The Dialectic Relation Between Physics and Mathematics in the XIXth Century. Springer, Dordrecht, s. 139-158.

2013c Geschichte der Mathematik als Inspiration zur Unterrichtserstaltung. In: M. Rathgeb et al. (eds.), Mathematik im Prozess – Philosophische, Historische und Didaktische Perspektiven. Springer Spektrum, Wiesbaden, s. 291-303. (spoluautori Kaenders, R. H. a Weiss-Pidstrygach, Y.)

2013d Jazyk matematiky, jeho zmeny a didaktika matematiky. Pokroky matemat., fyziky a astronómie 58, 315-325.

2013e Historické aspekty vyučování algebry. In: M. Rendl, N. Vondrová a kol., Kritická místa matematiky na základní škole očima učitelů. Pedagogická fakulta UK v Praze, s. 301-324.

2014a Mathematics and Experience. In: M. C. Galavotti, E. Nemeth a F. Stadler (eds.), European Philosophy of Science – Philosophy of Science in Europe and the Viennese Heritage, Vienna Circle Institute Yearbook 17. Springer, Dordrecht, s. 117-129.

2014b Thalétova matematika v zrkadle Galileovej fyziky. Filosofický časopis 2014/5, s. 643-659.

2014c Na ceste k formálnej epistemológii. Věda kultura, veřejnost, mimořádné číslo k 90. narozeninám Ladislava Tondla. Teorie vědy XXXVI, s. 51-73.

2014d Kuhn’s Structure of Scientific Revolutions between sociology and epistemology. Studies in History and Philosophy of Science 46, s. 78-84.

2014e Paradoxy vo vedeckých teóriách a medze jazyka vedy. Organon F 21, Supplementary issue, s. 70-87.

2014f Language in change: how we changed the language of mathematics and how the language of mathematics changed us. In: M. Pytlak (ed.), Communication in the Mathematical Classroom. Wydawnictwo Uniwersitetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 207-228.

2015a Mathematical Language as a Bridge between Conceptualization of Motion and Experimental Practice. In: Pisano R. (ed.) A Bridge between Conceptual Frameworks. Dordrecht, Springer, s. 229-248.

2015b Emotions, Theology and Transcendence. Studies in Science and Theology, Volume 15, s. 243-252.

2015c Ueber die Konstitution der symbolischen Sprache der Mathematik. In: Kadunz, G. (ed.): Semiotische Perspektiven auf das Lernen von Mathematik. Springer Spektrum Berlin, s. 51-67.

2015d Mehr Ausgewogenheit mathematischer Bewusstheit in Schule und Universität. In: Roth, J. et al. (eds.), Uebergänge konstruktiv gestalten. Springer Spektrum Wiesbaden s. 149-163. (spoluautori Kaenders, R. H. a Weiss-Pidstrygach, Y.)

2015e Inštrumentálny realizmus – odpoveď na kritiky. Organon F 22 (1), s. 109-131.

2015f Vedecké inštrumenty a skutočnosť. In: V. Havlík (ed.): Sedmkrát z logiky a metodologie vědy, Filosofický časopis, mimořádné číslo 3/2015, s. 125-142.

2015g Šach ako metafora matematiky. Filozofia 2015/3, s. 175-187.


Příspěvky a abstrakty ve sbornících a ve sbornících z konferencí
1988 Some Analogy between the Structure of Galilean and Pythagorean Scientific Revolutions. In: Proceedings of the International Symposium on Research and Development in Mathematics Education, Bratislava 1988, ed.: H. G. Steiner a M. Hejný, s. 162-165.

1990 On Understanding as Standing Under In: Proceedings of the 2nd Bratislava International Symposium on Mathematics Education, Bratislava 1990, ed.: M. Hejný a J. Vantuch, s. 152-153.

1992 Scientific Revolutions from a Mathematical Point of View. In: E. Gál et al. (eds.), Proceedings of the Symposium Science and Philosophy in Shaping Modern European Culture, Bratislava 1994, s. 113-122.

1993a Geometry in the History of European Culture. In: Proceedings of the International Workshop SCHOLA LUDUS  Communicating Science, Bratislava 1993, ed: K. Teplanová, Bratislava 1997, s. 99-103.

1993b Vedecké revolúcie z matematického hľadiska. In: Rybár J. a kol., Kapitoly z epistemológie I. UK Bratislava, s. 24-37.

1994a Logic and the History of Mathematics. In: Proceedings of the 8th International Symposium Logica’94, ed.: T. Childers a O. Majer, Praha, s. 211-222.

1994b A similarity between Galilean and Pythagorean scientific programs. In: Science, Technology and Change. Budapest, EASST, 1994. (Abstrakt)

1994c Vývin novovekej geometrie. In: Rybár J. a kol., Kapitoly z epistemológie II. UK Bratislava, s. 36-50.

1996 Vývin jazyka v dejinách matematiky. In: Rybár J. a kol., Kapitoly z epistemológie III. UK Bratislava, s. 30-49.

1997 Tarski and Wittgenstein on semantics of geometrical figures. In: Alfred Tarski and the Vienna Circle. Vienna: Institute Vienna Circle, 1997. s. 14. (Abstrakt)

1999a Filozofia ako most medzi poéziou a vedou. In: Za zrkadlom myslenia, Zborník prác o súčasnej filozofii …k päťdesiatinám Miroslava Marcelliho. Média, Bratislava, s. 87-92.

1999b Čas v jazyku vedy. In: Čas a doba, Zborník zo seminára na Pedagogickej Fakulte TU v Liberci. Scholé Filosofia, Liberec, s. 33-45.

2000a Galilean, Cartesian and Newtonian physics in the light of Husserlian phenomen-ology. In: HOPOS 2000. Vienna: Vienna Circle Institute, 2000. s. 61. (Abstrakt)

2000b Vývin jazyka vedy a evolúcia. In: Zborník prednášok zo seminára Kognitívne vedy III. STU Bratislava, 40-44.

2000c Dejiny syntetickej geometrie od renesancie po Kleinov Erlangenský program. In: Zborník seminára o počítačovej geometrii SCG’2000, Stavebná Fakulta STU v Bratislave, s. 83-88.

2001a Leibniz’s criticism of the Cartesian physics. In: Nihil sine ratione – VII. Internationaler Leibniz-Kongress, Berlin 2001, ed. H. Poser, s. 669-676.

2001b Descartes matematik, fyzik a filozof. In: Filozofia v kultúrnom kontexte. Zborník z konferencie pri príležitosti životného jubilea prof. Milana Zigu. Mirox, Bratislava, s. 107-115.

2002a Vývinové procesy v jazyku exaktných vied. In: Jazykovedný zápisník 17/18 (1998/1999), s. 35-36.

2002b Filozofické koncepcie vývinu vedy a formálna epistemológia. In: V. Suvák (ed.), K diferencii teoretického a praktického I. Acta Facultatis Philosophicae Univrsitatis Prešoviensis, Prešov 2002, s. 115-125.

2003a Epistemological aspects of the history of painting. In: Proceedings of the 7th Central European Seminar on Computer Graphics, Budmerice, Slovakia. Eds: I. Viola, Th. Theussl, a L. Szirmay-Kalos, s. 7-24.

2003b On the foundations of formal epistemology. In: Foundations of the Formal Sciences IV. Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, 2003. s. 30. (Abstrakt)

2003c Použitie histórie matematiky vo vyučovaní matematickej analýzy. In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok Vol. III, No. 3, s. 51-56.

2003d Základy formálne epistemológie. In: E. Farkašová a M. Szapuová (ed.), Filozofia: minulé podoby a súčasné perspektívy. Nadácia I. Hrušovského, Bratislava, s. 105-108.

2004a O vzťahu fyzikálnych, biologických a sociálnych vied. In: J. Kelemen a V. Kvasnička (ed.), Kognice a umělý život IV., Slezská univerzita v Opavě, s. 323-332.

2004b O význame, interpretácii a spôsobe použitia niektorých výrazov jazyka geometrie, algebry a mechaniky. In: M. Zouhar (ed.), Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Veda Bratislava, s. 192-211.

2004c Niekoľko poznámok k vzniku diferencie teoretického a praktického. In: V. Suvák (ed.), K diferencii teoretického a praktického III. Acta Facultatis Philos. Univ. Prešoviensis, 104/186, Prešov, 157-169.

2004d Dejiny matematiky a prirodzené zjavenie. In: F. Mikeš (ed.): Věda a náboženství 2000, od konfliktu k dialogu. Univerzita Palackého, Olomouc, s. 145-158.

2005a On Possible Approaches to Motivation. In: How to Teach Political Science? epsNet Workshop for Young University Teachers, Praha 18. Jún 2004, ed. G. Gregušová, Sciences Po Paris 2005, s. 21-26.

2005b Science and its Patterns of Transcendence. In: Papers of the Paris workshop on Global Perspectives on Science and Spirituality, Université Interdisciplinaire de Paris, 14. – 20. júl 2005, s. 86-89.

2006a On linguistic aspects of structure building. In: Proceedings of the Fourth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, ed. M. Bosch, Universitat Ramon Llull, s. 342-351.

2006b Problems with transitions between the symbolic and iconic forms of representations. In: 40. Tagung für Didaktik der Mathematik. Osnabrück: Institut für kognitive Mathematik, 2006. s. 18. (Abstrakt)

2006c Historické korene problémov s vyučovaním pojmu funkcie. In: J. Gunčaga a Z. Takáč (ed.), Matematika v škole dnes a zajtra, Zborník 6. ročníka konferencie, Ružomberok, s. 154-157.

2006d Formy transcendencii vo vede a náboženstvo. In: P. Labuda (ed), Jazyk ako platforma komunikácie a tolerancie, Katolícka univerzita v Ružomberku, s. 83-96.

2006e A matematika és teológia láthatatlan kapcsolódási pontjai. In: T. Kodácsy (ed), Kompetencia, kompatibilitás, kooperáció. Kálvin János Kiadó, Budapest, s. 15-26.

2007a Visual Illusions in Painting, or What could Computer Graphics Learn from Art History. In: Proceedings of Spring Conference on Computer Graphics, ed. Mateu Sbert, Comenius University, Bratislava, s. 17-30.

2007b Az ókori világ fölnyitása és a modern tudomány születése. In: B. Gaál (ed), A tudományos gondolkodás nyitottsága, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, s. 61-82.

2007c Sprache und Zeichen in der Algebra. In: Gemeinsame Jahrestagung der DMV und der GDM. Berlin: Humboldt Universität, 2007. s. 241. (Abstrakt)

2007d Sprache und Zeichen in Algebra. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2007; Vorträge auf der 41. Tagung fur Didaktik der Mathematik vom 26. 3. bis 30. 3. 2007 in Berlin, Franzbecker Verlag, Berlin, s. 467-470.

2007e Vznik algebraickej symboliky. In: N. Stehlíková a D. Jirotková (eds.), Dva dny s didaktikou matematiky 2007, Pedagogická fakulta UK v Praze, s. 18-30.

2008a Historical and Epistemological Aspects of Teaching Algebra. In: History and Epistemology in Mathematics Education. Proceedings of the 5th European Summer University, Prague July 19-24, 2007. Eds: E. Barbin, N. Stehlíková a C. Tzanakis, Vydav. servis Plzeň 2008, s. 91-96.

2008b On the relation between natural and social sciences. In: 3rd International Conference of the ESHS. Vienna, 2008. s. 230. (Abstrakt)

2008c Skrytý dialóg medzi matematikou a teológiou. In: L. Kvasz a E. Zeleňák (ed.), Vzťah vedy a náboženstva. Katolícka univerzita v Ružomberku, s. 90-104.

2008d O vzťahu medzi symbolickým a geometrickým myslením. In: N. Stehlíková a D. Jirotková (eds.), Dva dny s didaktikou matematiky 2008, Pedagogická fakulta UK v Praze, s. 62-65.

2009a The Role of Symbolism in Galilean, Cartesian, and Newtonian Physics. In: Philosophical Aspects of Symbolic Reasoning in Early Modern Science and Mathematics, ed. A. Heeffer, Ghent 2009, 14. (Abstrakt)

2009b Matematika a jej jazyk. In: J. Bečvář a M. Bečvářová (eds.), 30. mezinárodní konference Historie matematiky Jevíčko 2009, Matfyzpress Praha, s. 143-146.

2010a Jazyk matematiky ako predmet historického výskumu. In: J. Bečvář a M. Bečvářová (eds.), 31. mezinárodní konference Historie matematiky, Velké Meziříčí 2010, Matfyzpress Praha, s. 13-28.

2010b Mathematical Language as a Tool for Representing Space, Matter, and Interaction. In: 4th International Conference of the ESHS. Barcelona, 18-20 Nov. 2010, s. 80. (Abstrakt)

2011a Mathematics and experience. In: Philosophy of science in Europe – European philosophy of science and the iennese Heritage. Abstracts International Conference, December 5 – 7, 2011 Vienna. (Abstrakt)

2011b Recovering mathematical awareness by linguistic analysis of variable substitution. In: Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, eds. Pytlak, M. et all. University in Rzeszów, Poland, s. 2441-2450. (spoluautori Kaenders, R. H. a Weiss-Pidstrygach, Y.)

2012 Newton as a Cartesian. In: 5th International Conference of the ESHS. Athens, 1-3 Nov. 2012, s. 72. Abstrakt

2013a Didaktische Aspekte der Entwicklung der Sprache der Mathematik. In: 47. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik. Münster: Westfälische Wilhelms-Universität, 2013. s. 95. (Abstrakt)

2013b Táles, Pytagoras, Euklides a vznik matematiky ako deduktívnej disciplíny. Zborník z 34. mezinárodní konference Historie matematiky, Poděbrady, 23. až 27. 8. 2013, Matfyzpress Praha, s. 127-134.

2013c On the Concept of Idealization in Exact Sciences. In: EPSA 13 Book of abstracts The Fourth Conference of the European Philosophy of Science Association. Helsinki 28 – 31 August 2013, s. 127-130. (Abstrakt)

2013d History of mathematics as an inspiration for educational design. In: Proceedings of the Eight Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, eds. B. Ubuz, C. Haser a A. Mariotti, Middle East Technical University, Ankara, s. 2000-2009. (spoluautori Kaenders, R. H. a Weiss-Pidstrygach, Y.)

2013e Didaktische Aspekte der Entwicklung der Sprache der Mathematik. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2013, eds. G. Greefrath, F. Käpnick a M. Stein, WTM Verlag, Muenster, s. 588-591.

2014a Schülerfehler in der Mathematik. In: 48. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik. Universität Koblenz Landau, 2014. s. 131. (Abstrakt, spoluautor D. Pilous)

2014b Newton as a Cartesian. In: Scientific Cosmopolitanism and Local Cultures: Religions, Ideologies, Societes. Proceedings of 5th International Conference of the European Society for the History of Science, Athens 1 –3 November 2012, ed. G. Katsianpoura, s. 203-207.

2014c Language in change, or how we changed the language of mathematics and how the language of mathematics changed us. In: M. Pytlak (ed.), Communication in the Mathematical Classroom. The Conference Proceedings Abstracts. Wydawnictwo Uniwersitetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 12. (Abstrakt)

2014d Schülerfehler in der Mathematik. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2014, eds. J. Roth a J. Amens, WTM Verlag, Muenster, s. 695-698. (spoluautor D. Pilous)

2014e Frege ako tvorca formálnej logiky. Zborník z 35. mezinárodní konference Historie matematiky, Velké Meziříčí, 22. až 26. 8. 2014, Matfyzpress Praha, s. 197-200.

2015a Penelope Maddy between realism and naturalism. In: Book of abstracts, 15th Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science CLMPS 2015, s. 400. (Abstrakt)

2015b Degrees of Inconsistency. In: Proceedings of the 7th European Summer University on the History and Epistemology in Mathematics Education, 14. – 18. júl 2014, Kodaň. Eds: E. Barbin, U. Th. Jankvist a T. H. Kjeldsen, Danish School of Education 2015, s. 237-251.


Recenze, diskusní příspěvky a miscellanea

1991 Vývin pojmov – prečo nie? Filozofia, 1991/3-4, s. 372-378.

1992 Poznámky k jednej polemike. Filozofia, 1992/9, s. 558-9.

1993 Vývin pojmov – prečo áno! Filozofia, 1993/2, s. 75-85.

1994a Donald Gillies: Frege, Dedekind, and Peano on Foundations of Arithmetic. Organon F 1 (1994/2), 169-173.

1994b Donald Gillies: Revolutions in Mathematics. Organon F 1 (1994/3), s. 268-278.

1996 Vývin pojmov – tretie pokračovanie. Organon F 3 (1996/4), s. 394-408.

1997a Pavol Zlatoš: Ani matematika si nemôže byť istá sama sebou. Organon F 4, (1997/1), s. 91-104.

1997b Filozofia ako most medzi poéziou a vedou. In: Za zrkadlom myslenia. s. 43-45.

1998a Detlef Laugwitz: Bernhard Riemann. Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 51/1998, s. 66-71.

1998b Laura Toti Rigatelli: Evarista Galois. Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 53/1998, s. 65-67.

1998c Paolo Mancosu (ed.): From Brouwer to Hilbert, The Debate on the Foundations of Mathematics in the 1920’s. Organon F 5 (1998/4), s. 422-425.

2000a José Ferreirós: Labyrinth of Thought. A History of Set Theory and its Role in Modern Mathematics. Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 3/2000, s. 20-30.

2000b K problému písania filozofie na Slovensku. Filozofia, 2000/5, s. 400-413.

2000c Rozvinutie poznámky, ktorá nebola celkom zbytočná. Organon F 7 (2000/1), s. 71-77.

2000d Daniel Fischer, Svety za Svetom. Profil súčasného výtvarného umenia, 2000/1, s. 66-71.

2001a O Piagetovi, dialektike a členskom. Organon F 8 (2001/1), s. 56-73.

2001b Načo písať filozofiu na Slovensku. Filozofia, 2001/1, s. 53-64.

2001c O správnosti, korektnosti a pluralite teórií. Organon F 8 (2001/2), s. 190-196.

2001d A Momentary Lapse of Reason? Kritika a Kontext 2001/1, s. 88-89.

2002a Paul Rusnock: Bolzano’s Philosophy and the Emergence of Modern Mathematics. In: Vienna Circle Institute Yearbook 9 (2001), eds. M. Heidelberger a F. Stadler, Kluwer Dordrecht 2002, s. 404-408.

2002b Jeremy J. Gray: Linear Differential Equations and Group Theory from Riemann to Poincaré. Obzory matematiky, fyziky a informatiky 2/2002, s. 24-28.

2002c Vývin pojmov – ohliadnutie po niekoľkých rokoch. Organon F 9 (2002/2), s. 205-211.

2003a Jean-Paul Pier (ed.): Development of mathematics 1900 – 1950. Obzory MFI 2/2003, s. 20-23.

2003b Jean-Paul Pier (ed.): Development of mathematics 1950 – 2000. Obzory MFI 2/2003, s. 23-30.

2003c K teórii a praxi vedenia dialógu. In: Suvák, V. (ed.): K diferencii teoretického a praktického II. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis 94/176, Prešov 2003, s. 261-273.

2003d Čo veda našla v prázdne priestoru. Listy, 2003/3, s. 12-14.

2004a Na obranu osamelých bežcov. Organon F 11 (2004/2), s. 198-201.

2004b Odkiaľ pochádza mula? Quark 2004/5, s. 11.

2004c Ako a kedy sa zrodilo číslo e? Quark 2004/9, s. 22.

2004d Kto prvý objavil goniometrické funkcie sínus a kosínus? Quark 2004/9, s. 17.

2005a K vyjasneniu jedného nedorozumenia. Organon F 12 (2005/4), s. 438-446.

2005b S Ladislavom Kvaszom o Araboch a čísliciach. Týždeň 2005/24, s. 46.

2006 O rightizme, societatizme, powerizme alebo niekoľko poznámok k článku Matthewa Fforda o vyvážaní de-socializácie. In: M. Kuna (ed.): Slovensko, matertializmus a desocializácia, KU Ružomberok, s. 63-67.

2007 O filozofickom poznaní. Okrúhly stôl, Filozofia 2007/7, s. 630-641. (Spoluúčastníci okrúhleho stola: Tomáš Čana, Dezider Kamhal a Emil Višňovský.)

2008a Je Aristoteles reálnou alternatívou? Organon F 15 (2008/2), s. 206-210.

2008b Medzi umením a vedou. Týždeň 2008/44, s. 48-49.

2010 Leo Corry: Modern Algebra and the Rise of Mathematical Structure. Obzory MFI 4/2010, s. 63-69.

2011a A Ludic Book on Ludic Proof. (Raviel Netz: Ludic Proof, Greek Mathematics and Alexandrian Aesthetic). Philosophia Mathematica 19, s. 91-106.

2011b Amos Funkenstein: Theology and the Scientific Imagination from Middle Ages to the Seventeenth Century. In: P. Das (ed.), A Companion to the ISSR Library on Science and Religion. ISSR, Cambridge, s. 399-400.

2011c David C. Lindberg: The Beginnings of Western Science: The European Scientific Tradition in Philosophical, Religious and Institutional Context, Prehistory to A.D. 1450. In: P. Das (ed.), A Companion to the ISSR Library on Science and Religion. ISSR, Cambridge, s. 417-418.